Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 4 september 2014Närvarande

Harald Mårtensson, Björn Axelsson, Britt Axelsson, Alexander Johansson, Gert Möbius, Angelika Möbius, Leif Widlund, Lars Björkman, Jan Nyman och Daniel Westerling.Frånvarande
1

Mötets öppnande och Dagordning

Ordförande Harald Mårtensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Dagordningen godkändes.2

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från den 2 juni 2014 godkändes och lades till handlingarna.3

Ekonomi/Medlemmar

Kassören Björn Axelsson redogjorde för den ekonomiska rapporten som i förväg hade skickats ut till styrelsen.


Kassören betalde i juni resterande delen av medlemsavgiften 203 653,50 Kr till Svenska Båtunionen (SBU).


Redovisade resultatet 80 791,36 Kr den 31 augusti 2014.4

Klubbkonferens/Förbundsråd den 15 november 2014

Styrelsen diskuterade innehållet och upplägget för klubbkonferensen/förbundsrådet.


Alexander Johansson ombads att arrangera en tipspromenad.


Styrelsen ska per telefon kontakta sina klubbkontakter och informera om konferensen samt förmedla några frågor som klubben kan tänka på och ta med för vidare diskussioner under dagen.


Svenska Båtunionens nya kanslichef Peter Karlsson kommer att presentera sig, samt kommer att stanna hela dagen för att kunna svara på frågor. Styrelsen beslutade överlämna boken ”Östgöta skärgården” till Patrik. 5

Klubbkontakter

Justerade klubbkontaktlistan så att klubbarna blev mer jämt fördelade på styrelsen.Kopieringsmaskinen

Britt och Björn informerade om att de varit i kontakt med Canon och hört sig för om att byta till en mindre kopieringsmaskin med anledning av att den nuvarande kopieringsmaskinen tar för stor plats av golvytan i rummet. Kostnaden för installationen av den nya maskinen är ca 2000 Kr. Styrelsen godkände bytet av kopieringsmaskinen. 7

ÖBF 2015

Kassören påminde om att styrelsen måste skicka in äskande för planerade aktiviteter under 2015. Kassören önskar få in äskandena innan nästa styrelsemöte. 


Jan och Alexander informerade om att de planerar för en ny sjösäkerhetskurs i maj 2015.


Alexander fick i uppdrag att ta reda på kostnaden och upplägget av en brandutbildning och på vilka orter som brandutbildning kan hållas. Ex. Motala, Norrköping, Linköping, Kisa, etc så att alla klubbar/medlemmar får så nära som möjligt till ett kurstillfälle.8

Förslag på ändring av mötesdag i oktober, från tors. den 9 till mån. den 6

Styrelsen var överens om att ändra nästa styrelsemöte till måndagen den 6 oktober kl. 18.30.9

Skrivelser

Bifogas protokollet.


Harald deltar i mötet med skärgårdsrådet den 5 september i Tindered lite norr om Västervik.


Styrelsen funderade på ett medborgarförslag om fler sopmajor uti skärgården. Ett förslag att ta upp på klubbkonferensen /förbundsrådet. 

Om möjlighet ges fick Harald i uppdrag av styrelsen att ta upp frågan med Skärgårdsrådet.


Harald deltar i Sjöfartsverkets inspektion den 9 september med anledning av försöket med alternativ farledsmarkering och försök med att släckta tre sektorsfyrar och ersätta dem med ledlampor i farleden sträckan Arkösund – Mem. Inspektionen kommer att göras både i dagsljus och i mörker.10

Övriga frågor

Leif deltog i samrådsgruppen Sjöräddning, SAR-område Bråviken den 17 juni Rapporten bifogas. 


Gert informerade om att han varit i kontakt med Vätternvårdsförbundet och fått information om att det eventuellt kommer nya EU-bidragsmöjligheter nästa år.

11

Mötets avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Nästa AU onsdagen den 1 oktober.


Nästa styrelsemöte måndagen den 6 oktober.


Britt Axelsson                                      Harald Mårtensson


Sekr.                                                    Ordf.


INKOMMANDE SKRIVELSER
till styrelsemötet den 4 september 2014

Vadstena Båt och Fiskeklubb: ansökan om Barn och Ungdom stipendiet.


Göta Kanal Vänförening: Inbjudan till extra årsmöte lördagen den 6 september 2014 på Kanalhotellet i Karlsborg med anledning av avveckling av föreningen.

Svenska Fyrsällskapet: Blänket 2014:3 Årg 18.

Sjöfartsverket: Protokoll 2014-06-17.

Sjöräddningssällskapet: Trossen.

Kinda Kanal: Kinda Kanals broschyr 2014.

Stockholmsmässan: Broschyr och information inför ”Allt för sjön”.

Skärgårdsrådet: Inbjudan till möte fredagen den 5 september i Västervik. 

          Skärgårdstrafiken i ÖTRAFs regi, sommaren 2014.

          Förslag till underlag att användas av Skärgårdsrådets representanter.


UTGÅENDE SKRIVELSER

SBU: Svar på frågor angående behov av hjälp i utbildning av administrationsstystem –BAS.