Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 2 juni 2014Närvarande

Harald Mårtensson, Britt Axelsson, Alexander Johansson, Gert Möbius, Leif Widlund, Angelika Möbius och Jan Nyman.Frånvarande

Björn Axelsson, Lars Björkman och Daniel Westerling.1

Mötets öppnande och Dagordning

Ordförande Harald Mårtensson öppnade mötet och hälsad alla välkomna.

Närvarande suppleanter ersätter frånvarande ledamöter.

Dagordningen godkändes.2

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från den 9 april 2014 godkändes och lades till handlingarna.3

Ekonomi/Medlemmar

Kassören Björn Axelsson hade i förväg skickat ut den ekonomiska rapporten och en redogörelse för den. 


Alla medlemsklubbar har nu betalt in sin medlemsavgift till förbundet.


Kassören har betalt ut ett bidrag med á 1000Kr till de fem (5) räddningsstationerna som ligger i vårt upptagningsområde.


Kassören kommer att senast den 30 juni 2014 betala SBU resten av medlemsavgiften 203 653,50Kr.


Redovisade resultatet 324 100,56Kr den 27 maj 2014.4

Förbundsråd/Klubbkonferens den 15 november 2014

Styrelsen diskuterade förslagen som kom fram vid förra styrelsemötet om hur dagen ska läggas upp och vad den ska innehålla. Ett förslag på program gjordes. Vid styrelsemötet i september kommer styrelsen att fortsätta arbeta med förberedelserna inför förbundsrådet/klubbkonferensen. 5

Kommunikation inom SBU.

Ett nytt informationsblad från SBU har arbetats fram. Informationskommittén är ansvarig utgivare. Målgruppen är alla båtklubbar med sina medlemmar. Båtklubbarna får själva sprida informationen till sina medlemmar. Informationsbladet skickas ut genom SBU kansli försorg och mottagare är alla förbund, båtklubbar och kommittéer. Syftet är att 2-4 gånger på höst och vår informera om aktuella båtlivsfrågor, bra och användbara tips och annan nyttig information som berör de flesta av oss.6

Klubbkontakter

Flera medlemsklubbar har varit i kontakt med ordf. Harald Mårtensson. Herstabergs Båtklubb och Odensbergsvikens Båtklubb har önskat hjälp med BAS-registret, Järnevid Båtklubb förfrågan om möjliga bidrag till investeringar och Kisa Båtklubb angående arrende avtal.

Leif Widlund ÖBF:s IT-ansvarige har också haft kontakt med medlemsklubbar angående frågor i BAS.7

Skrivelser

Bifogas protokollet.


Harald Mårtensson kommer att delta på skärgårdsrådets möte den 4 juni på Gryts Varv & Marina.


Harald Mårtensson har skrivit ett yttrande över remissen: Ansökan om fartbegränsning på Göta Kanal och i sjön Asplången i Norrköpings och Söderköpings kommun. Styrelsen beslutade att godta yttrandet och att Britt Axelsson skickar den till Länsstyrelsen Östergötland.8

Övriga frågor

SBU har till förbunden gjort en förfrågan angående behovet av utbildning i BAS. Leif Widlund som är ÖBF:s IT-ansvarig meddelar SBU att vi i ÖBF själva täcker behovet av utbildning i BAS.


Alexander informerade om att några fyrar i farleden från Arkösund in mot Mem kommer att släckas ner på försök. ÖBF ser med oro över det men har fått för lite information om detta för att kunna agera på Sjöfartsverkets provsträcka.


Styrelsen beslutade att ÖBF:s Årsmöte kommer att bli den 21 mars 2015. Styrelsen har vid ett tidigare styrelsemöte tagit beslut om att årsmötet ska hållas i Hästholmen.

Britt kontaktar Mikael Ernst i Hästholmens Båtklubb.


Jan Nyman och Alexander Johansson informerade om att alla deltagare i sjösäkerhetskursen var nöjda med utbildningsdagen.

Rapporten finns på ÖBF:s hemsida.


Kassören Björn Axelsson kommer den 14 juni 2014 flytta tillbaka hem till Sverige, vilket styrelsen är mycket glada för det.9

Mötets avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Nästa AU onsdagen den 27 augusti


Nästa styrelsemöte torsdagen den 4 september


Britt Axelsson                                             Harald Mårtensson


Sekr.                                                          Ordf.Bilaga 1


INKOMMANDE SKRIVELSER
till styrelsemötet den 2 juni 2014 

SBU kommunikationsgruppen: Sammanfattning av de diskussioner som fördes i samband med kommunikationsgruppens redovisning av sitt uppdrag vid båtriksdagen i Jönköping.
Sjöräddningssällskapet: Trossen 2 2014.
Föreningen Göta Kanals Vänner: Vänkanalen nr 1 - april 2014.
SBU: Lite från båtriksdagen 2014
Hushållssällskapet/Simon Halling: Inbjudan skärgårdsdag med tema skog, vatten samt företagande, den 22 maj i Loftahammars skärgård
Svenska Fyrsällskapet: Blänket 2014:2 Årg 18.
SBU: Till samtliga miljöombud i Svenska Båtunionen. Aktuell information om Havs-och Vattenmyndighetens riktlinjer för båtbottentvättar.
Länsstyrelsen Östergötland: Ansökan om fartbegränsning på Göta Kanal och i sjön Asplången i Norrköpings och Söderköpings kommuner.
SBU: Behovet av utbildning i administrationssystem – BAS.
Regionförbundet Östsam: Inbjudan till Skärgårdsrådet onsdagen den 4 juni i Gryts Varv & Marina.
SBU: Informationsblad1/2014


UTGÅENDE SKRIVELSER

Länsstyrelsen Östergötland: yttrande över: Asökan om fartbegränsning på Göta kanal och i sjön Asplången i Norrköpings och Söderköpings kommun.