Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 9 april 2014Närvarande

Harald Mårtensson, Britt Axelsson, Leif Widlund, Lars Björkman, 

Jan Nyman och Angelika Möbius.Frånvarande

Björn Axelsson, Alexander Johansson, Gert Möbius och Daniel Westerling.1

Mötets öppnande

Ordförande Harald Mårtensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Närvarande suppleanter ersätter frånvarande ledamöter.

Dagordningen godkändes.2

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från den 29 mars 2014 godkändes och lades till handlingarna.

ÖBF:s årsmötesprotokoll från den 29 mars 2014 är justerat och klart och läggs till handlingarna.3

Ekonomi/Medlemmar

Kassören Björn Axelsson hade i förväg skickat ut den ekonomiska rapporten och en redogörelse för den till styrelsen. 


Femton medlemsklubbar har betalt in sin medlemsavgift till dags datum.


Kassören har betalt in halva medlemsavgiften 203.653,50Kr till Svenska Båtunionen, resten av medlemsavgiften ska vara betald senast den 30 juni.


Harald informerade om att inga pengar har placerats till bunden placering ännu.


Redovisade resultatet -30 738,94Kr den 8 april 2014.4

Förbundsråd/klubbkonferens den 15 november 2014

Styrelsen diskuterade och kom med förslag på hur dagen ska läggas upp och vad dagen kan innehålla. Förslagen kommer att tas upp för diskussion vid nästa styrelsemöte. Gäster kommer att bjudas in vilka det blir kommer att redovisas senare när styrelsen har arbetat fram ett färdigt program.


Beslutade att Britt preliminärbokar Scandic Väst i Linköping.5

Klubbutbildning

Det planeras en BAS-utbildning under hösten.

Sjösäkerhetsutbildning den18 maj i Arkösund, Jan rapporterade att det var 15 anmälda till dags datum. Inbjudan till utbildningen har skickats den 24 februari till alla medlemsklubbar, finns också på ÖBF:s hemsida.Information från Båtriksdagen

Rapport bifogas protokollet.


Båtriksdagen beslutade att höja sin medlemsavgiften med 14Kr från år 2015. ÖBF avtackade avgående redaktören i redaktionskommittén Lasse Bengtsson med boken ”Upptäck Östergötlands skärgård”.7

Skrivelser

Bifogas protokollet.


Linköpings kommun tar fram ett helhetsgrepp kring friluftsfrågorna och arbetar fram sitt första friluftsprogram. Styrelsen uppdrar åt Lars Björkman att bevaka detta och komma med synpunkter.


De som var intresserade av att deltaga på Vätternvårdförbundets förbundsstämma den 9 maj på Kråks skjutfält får anmäla sig själva. Förbundsstämman är kostnadsfri.

Uppdrar åt Gert Möbius att föra ÖBF:s talan på förbundsstämman.8

Övriga frågor

Tre medlemsklubbar har varit i kontakt med Harald Mårtensson, Finspångs Båtsällskap angående deras framtid för Kalvholmen, Söderköpings Båtklubb frågor kring BAS och Sandvikens Båtsällskap angående båtklubbslån.


Harald Mårtensson var på Skärgårdsrådets möte 14 mars 2014 i Söderköping. Rapport skriven.


Gert Möbius var den 19 februari 2014 på en sjöräddningsövning med nya färjan Braheborg. Rapport skriven.


Daniele Westerling lämnat en rapport över reflexioner från båtriksdagen. Rapporten har skickats till Svenska Båtunionen.


Britt Axelsson skrivit rapport från Båtriksdagen 2014. Bifogas protokollet.


Beslutade att ÖBF:s årsmöte 2015 hålls i Hästholmen med Hästholmens Båtklubb som värd. 


Beslutade att ändra datum för nästa styrelsemöte. Britt skickar ut två förslag på mötesdagar, 14 maj eller 2 juni. Datum för AU möte kommer att ändras beroende på när nästa styrelsemöte blir.9

Mötets avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.


Britt Axelsson                                                  Harald Mårtensson


Sekr.                                                                Ordf.


Bilaga1.

INKOMMANDE SKRIVELSER
till styrelsemötet den 9 april 2014 

Svenska Båtunionen (SBU): informationsbrev.
Linköpings Kommun. Var med och påverka framtidens frilufsliv.
Svenska Båtunionen: För kännedom om att en båtklubb varit i kontakt med SBU om intresse för att bli medlemmar i ÖBF.
Vätternvårdsförbundet: Kallelse och verksamhetsberättelse för 2013 till förbundsstämma den 9 maj 2014 på Kråks skjutfält, Karlsborgs kommun.


UTGÅENDE SKRIVELSER
Motala Segelklubb: Hälsas välkomna som medlemsklubb i ÖBF.
Motala Segelklubb: Information om bland annat BAS.
Svenska Båtunionen: Informerat om ny medlemsklubb i ÖBF.