Protokoll fört vid ÖBF:s  konstituerande styrelsemöte den 29 mars 2014Närvarande

Harald Mårtensson, Björn Axelsson, Britt Axelsson, Alexander Johansson, Gert Möbius, Lars Björkman, Leif Widlund, Angelika Möbius, Jan Nyman och Daniel Westerling.Frånvarande
1

Mötets öppnande och Dagordning

Ordförande Harald Mårtensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes.2

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från den 15 februari 2014 godkändes och lades till handlingarna.3

Ekonomi/Medlemmar

Kassören Björn Axelsson redogjorde för den ekonomiska rapporten.

Informerade om att klubbarna börjat betala in sina medlemsavgifter till ÖBF.


På årsmötet diskuterades en justering av den lagda budgeten för 2014. Kassören fick i uppdrag att justera ÖBF:s medlemsintäkter samt medlemsavgiften till SBU. Justerad budget bifogas protokollet.


Tre (3) av fyra (4) bunden placering i Handelsbanken har förfallit och utbetalats med 73.714Kr+ ränta 7.126Kr till konto på Handelsbanken. Styrelsen beslutade att undersöka möjligheten att placera om pengarna på en ny bunden placering i Handelsbanken. Styrelsen gav Harald uppdrag att utreda möjligheten. 


Planerar att subventionera med 1000kr per anmäld deltagare till SBU:s instruktörsutbildning för ungdomsledare. Styrelsen tar ett beslut på nästa styrelsemöte den 9 april.


Teckningsrätt

Styrelsen beslutade i enlighet med stadgarna kapitel 6 § 28 att:

Östergötlands Båtförbund firmatecknas, förutom av styrelsen – av förbundsordförande Harald Mårtensson i förening med förbundskassören Björn Axelsson för alla avtal med åtaganden för förbundet. I övrigt tecknas firma av ordförande och kassören var för sig. Styrelsen uppdrager vidare åt Björn Axelsson att ensam svara för transaktioner via bank, bankgiro och plusgiro. Styrelsen uppdrager vidare åt Britt Axelsson att vid behov teckna avtal om hyra av möteslokal och att göra nödvändiga inköp för kansliet inklusive frimärken.

Ovanstående punkt förklaras omedelbart justerad.4

Konstituerande val

Bifogas protokollet.5

Övriga frågor

Beslutade att välja in Motala Segelklubb som medlemmar i Östergötlands Båtförbund från och med 29 mars 2014. 


Britt Axelsson meddelar Svenska Båtunionen om beslutet, Britt meddelar också Motala Segelklubb och hälsar dem välkomna till förbundet.


Styrelsen diskuterade om deltagandet på Båtriksdagen och den insända fullmakten till SBU. Motioner och proppositioner till båtriksdagen diskuterades utifrån vad våra närvaranden medlemsklubbar på ÖBF:s årsmöte kom fram till.


Sjösportens Samarbetsdelegation (SSD) har efter möte med Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) 2014.02.25 avseende krav på nya riktlinjer för båtbottentvätt erbjudits god insyn och medverkan i revideringsarbetet. Bifogas protokollet.


Inkommande och Utgående skrivelser bifogas protokollet.6

Mötets avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarar mötet avslutat.


Styrelsemöte den 9 april 2014
Britt Axelsson                                           Harald Mårtensson


Sekr.                                                         Ordf.

Bilaga 1


INKOMMANDE SKRIVELSER
till konstituerande styrelsemötet den 29 mars 2014

SBU: Båtriksdagshandlingar.
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Vätternvårdsförbundet: Årsskrift 2013, Rapport nr 117.
Linköpings Kommun: Stormöte i Stångåns vattenråd onsdagen den 5 mars i Vimmerby.
Skärgårdsrådet: Skärgårdsstiftelse i Småland och Östergötlands skärgårdar?
Skärgårdsrådet: Inbjudan till möte, fredagen den 14 mars 2014 på Söderköpings Brunn.
SBU: Informationsbrev, februari och mars.
Svenska Sjö: Försäkringskonferensen inställd.
Linköpings Jollesglarklubb: Frågor om medlemskap i Östergötlands Båtförbund.
Aspa Båtklubb: Årmöteshandligar, Miljö/ Avfallsplan och Säkerhetsplan.
Motala Segelklubb: Ansökan om medlemskap i ÖBF.
Visingsö Båtklubb: Verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll.
Liv Widmark från Medborgarskolan: Kurser i vår.UTGÅENDE SKRIVELSER:

Länsstyrelsen Östergötland: Yttrande över: Ansökan om vattenskyddsområde för Stångån, Linköpings kommun. Ärende: 513-1283-13
Linköpings Jolleseglarklubb: Svarat på frågor om, medlemskap i ÖBF.
SBU: Fullmakt till Båtriksdagen 2014

Bilaga 2

Konstituering den 29 mars 2014Kanslichef: Britt Axelsson 


Vice ordförande: Britt Axelsson 


Personlig ersättare kassör: Harald Mårtensson 


Personlig ersättare sekreterare: Angelika Möbius 


Information: Lars Björkman, Björn Axelsson och Leif Widlund  


Hemsida: Harald Mårtensson, Daniel Westerling och Jan Nyman


IT: Leif Widlund och Jan Nyman


Besiktningsansvarig: Jan Nyman och Alexander Johansson


Försäkring: Björn Axelsson


Miljöansvarig: Harald Mårtensson, Jan Nyman och

  Lars Björkman


Hamnfrågor: Lars Björkman och Daniel Westerling


Samrådsgruppen Bråviken: Leif Widlund och Gert Möbius


Samrådsgruppen Vättern: Gert Möbius och Leif Widlund


Sjösäkerhet: Gert Möbius, Leif Widlund, 

Jan Nyman och Alexander Johansson


Utbildning: Daniel Westerling, Alexander Johansson och Jan Nyman


Ungdomsansvarig: Angelika Möbius och Britt Axelsson


AU: Ordf,  Kassör, Sekr. och en i styrelsen (roterande)


Förtjänstteckennämnden: Ordf. Kassör och Sekr. (AU)