Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 15 februari 2014


Närvarande

Harald Mårtensson, Björn Axelsson, Alexander Johansson, Gert Möbius, Jan Nyman, 


Daniel Westerling och Angelika Möbius


Frånvarande

Britt Axelsson. Lars Björkman och Leif Widlund1

Mötets öppnande och Dagordning

Ordförande Harald Mårtensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Närvarande suppleanter ersätter frånvarande ledamöter.

Dagordningen godkändes.2

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från den 15-16 november 2013 godkändes och lades till handlingarna.3

Ekonomi/Medlemmar

Ekonomi:

Kassören Björn Axelsson redogjorde för den ekonomiska rapporten.

Redovisade resultatet per den 31 december 2013, +17.872:04 kr.


Revision av ÖBF:s räkenskaper för 2013 genomfördes den 14 februari av ÖBF:s revisorer Tore Nanneson och Lars-Erik Gustafsson.


Det ekonomiska utfallet är högre än budgeterat och bör tillföras budgeten för 2014, budgetalternativ 3 med ett nuvarande underskott på -12.300 kr.


Några poster som inte uppgick till det budgeterade är t.ex. årsmötet, förbundsrådet, båtriksdagen, barn- och ungdomsstipendiet.


Balans och resultaträkningen gicks igenom.


Styrelsen beslutade att lägga två propositioner till årsmötet 2014.


Proposition nr 1

Föreslås att tillföra överskottet från 2013 till 2014 års budget.


Proposition nr 2

Föreslås att inför 2015 bibehålla förbundsavgifterna på nuvarande nivå.


Medlemmar:

Medlemsantalet gicks igenom. Familjemedlemsskap och enkelanslutna medlemmar har ökat. 


Fakturorna till klubbarna kommer att skickas ut i slutet av februari.


Harald Mårtensson meddelar att han och Britt Axelsson, på inbjudan, besökt Motala segelklubb under ett styrelsemöte i januari. De vill ansluta sig till ÖBF. Och dialogen fortsätter. Motala segelklubb vill också gärna att Harald Mårtensson besöker ett medlemsmöte för att informera om ÖBF och SBU.
Angelika och Gert Möbius informerar om att Visingsö Båtklubb ska börja diskutera ett samgående med Visingsö Fiskareförening. Många medlemmar är med i båda föreningarna. 4

Verksamhetsberättelsen

Går igenom årsmöteshandlingarna. Diskuterar om verksamheten samt barn- och ungdomsstipendiet.

Valnämndens förslag diskuterades igenom. Årsplaneringen gicks igenom.


Inga motioner har inkommit, sista dagen var den 14 februari.


Verksamhetsberättelsen godkändes och signerades av styrelsen.5

Årsmötet den 29 mars 2014

ÖBF:s årsmöte kommer att hållas på Scandic Linköping Väst. I år finns det ingen värdklubb utan hålls av ÖBF:s styrelse. 


Motioner till SBU:s Båtriksdag ska presenteras av de styrelsemedlemmar som ska åka till Båtriksdagen. Harald Mårtensson och Björn Axelsson får inte föra förbundets talan på Båtriksdagen, de ingår i SBU styrelse.


Programmet för årsmötet gicks igenom. Årsmöteshandlingarna skickas ut under vecka 9.6

Marknadsföring

Beslutades att köpa in flytväst och förstahjälpen-kudde från SBU samt ”tryckmaterial” inför årsmötet. 


Profilkläder: Gert Möbius redogör för beställningen och dagsläget. De ska vara klara till årsmötet.7

Båtriksdagen den 5-6 april 2014 

(öppen del den 4 april mellan 19-21 för tillresta delegater)

Båtriksdagen kommer att hållas på Stora Hotellet i Jönköping.

Harald Mårtensson och Björn Axelsson går för SBU:s räkning.

Beslutades att Britt Axelsson, Gert Möbius och Angelika Möbius, Alexander Johansson, Jan Nyman och ev. Daniel Westerling deltar som ÖBF:s representanter.


Information om vad som kommer att diskuteras på Båtriksdagen. Bl.a. SBU:s ekonomi / kansli, avgiftsberäkningar samt att motionerna gås igenom.


AU har diskuterat och inlämnat nomineringsförslagen. Styrelsen godkänner förslagen men beklagar att SBU:s valberedningen inte hittat någon kvinna till SBU:s styrelse i 

dessa kvoteringstider.


AU ges i uppdrag att fylla i fullmakterna samt att vice ordföranden för talan.8

Aktiviteter inom SBU för förbundet

Att det är önskvärt att SBU:s protokoll visar att aktiviteter genomförts.

Båttinget den 5 mars 2014

Miljökonferensen den 8-9 mars 2014

Båtriksdagen den 5-6 april 2014Det kommer en serie med artiklar i tidningen Båtliv ”det är kul att jobba i föreningslivet”.9

Rapporter

Harald Mårtensson och Britt Axelsson har besökt Motala segelklubb.


Harald Mårtensson har kontakt med Hästholmens Båtklubb angående kranen.


Det diskuterades om att ev köpa in bokföringstjänster kontra ev. anställa en person och sedan sälja tjänster. Flera av klubbarna har idag svårt att få en kassör. Det krävs idag mer ideellt arbete.


Gert Möbius informerade om att det kommer att bli en stor sjöräddningsövning i Gränna hamn, onsdagen den 19 februari 2014, kl. 12.30. Visingsöledens nya färja Braheborg, helikopter, svävare, polis, räddningstjänst m.fl. ska medverka.


Angelika och Gert Möbius har varit på BAS-K seminarium. Angelika tyckte att det var bra och har nu fakturerat medlemmarna i Visingsö Båtklubb med BAS-K:s tjänst.


Alexander Johansson informerar att han varit på NFB Framtidsgrupps möte.


Jan Nyman och Daniel Westerling har också deltagit på BAS-K seminariet.10

Skrivelser

Inkomna:

Gås igenom. 

Harald Mårtensson meddelar att remisstiden angående vattenskyddsområde i stångån/Kinda kanal, har förlängts till den 24 februari 2014.
Bestämdes att Harald besvarar remissen.


Det har kommit information från Göta Kanalbolaget att de vill ha en kontaktperson i varje förening/klubb. Alla i styrelsen har inte hört talas om skrivelsen.


Harald Mårtensson har fått en förvarning om ordinarie förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet, den 9 maj 2014 på P4/Kråks skjutfält i Karlsborg.


Utgående:

Om inställt BAS-seminarium hösten 2013.


Listan kommer att bifogas protokollet.11

Övriga frågor

Förtjänsttecken diskuterade.


ÖBF fyller 45 år under 2014, bestämdes att vänta med firandet till 50 år.


Britt Axelsson skickade med en fråga angående längden på det konstituerande mötet efter årsmötet. Bestämdes att det ska vara ett kort möte,


Styrelsen upplyses om att det endast inkommit två rapporter med anledning av 2013 års verksamhet.
Gert Möbius överlämnar ett par föreningsvimplar till Harald Mårtensson. De samlades in i samband med ”kasseutdelning” för ett par år sedan. Det föreslogs att man kanske kan scanna in vimplarna och använda dom till ÖBF:s hemsida.


Alexander Johansson har önskemål om att information om ”sjösäkerhetskursen” kan skickas ut tillsammans med årsmöteshandlingarna. Det bestämdes enligt önskemålet.


Harald Mårtensson nämnde att ÖBF inte längre fick någon information från Skärgårdsrådet.


Björn Axelsson delade ut ”inbjudan” till Båtmässan i Stockholm12

Mötets avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.


Nästa möte styrelsemöte / konstituering, efter årsmötet den 29 mars 2014 

ca 16.00 på Scandic Hotell Väst


Angelika Möbius

Harald Mårtensson

Sekr.

Ordf.


INKOMMANDE SKRIVELSER

till styrelsemötet den 15 februari 2014-02-04

SBU: Inbjudan/anmälan till miljökonferens den 8-9 mars 2014 på First Hotel Royal Star, Älvsjö.
Stockholms universitet: Inbjudan till seminarium. ”Giftiga båtuppläggningsplatser - Hur ser det och hur kan båtlivet bli mer miljövänligt”, den 8 mars 2014 på Älvsjömässan.
Svenska Fyrsällskapet: Blänket 2014:1 Årg 18.
Sjöräddningssällskapet:  Trossen.
ÖLFA (Östergötlands Arkivförbund): Kallelse årsmöte den 20 mars 2014 på Hemgården i Norrköping.
Föreningen Göta Kanals Vänner: Vänkanalen, Nr 2 – december 2013.
Länsstyrelsen Östergötland: Remiss: Ansökan om vattenskyddsområde för Stångån, Linköping kommun.
Göta Kanal: Information.
SBU: Julbrev
SBU: För kännedom. Motala Segelsällskap visat intresse för medlemskap i ÖBF.
SBU:s Valnämnd: nominering inför Båtriksdagen 2014.
SBU: Inbjudan till Båtriksdagen den 4-6 april 2014 på Elite Stora Hotellet, Jönköping.
SBU: Inbjudan till Båttinget den 5 mars 2014 på Stockholmsmässan, Älvsjö.
Länsstyrelsen Östergötland: Beslut: Vattenskyddsområde med föreskrifter för Vättern, Motala, Vadstena och Ödeshögs kommun.
Medborgarskolan: Sjösäkerhetsdag den 22 januari 2014, ett samarbete med Stegeborgs Båtklubb och Bråvikens Segelsällskap.
Svensk Sjö: Kontaktmannakonferens den 27-28 mars 2014 på M/S Birka Princess.
Stångåns Vattenråd: Stormöte om vatten i din närhet, den 5 mars på Stadshuset i Vimmerby.
SBU: Motioner till Båtriksdagen.


UTGÅENDE SKRIVLSER

SBU:s Valnämnd: ÖBF:s nomineringsförslag .