Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 23 maj 2013


Närvarande

Harald Mårtensson, Britt Axelsson, Björn Axelsson(på skype), Alexander Johansson, Gert Möbius, Angelika Möbius, Lars Björkman, Leif Widlund, Jan Nyman och Daniel Westerling.Frånvarande

Ingen var frånvarande1

Mötets öppnande och Dagordning

Ordförande Harald Mårtensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Dagordningen godkändes.2

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från den 22 april 2013 godkändes och lades till handlingarna.3

Ekonomi/Medlemmar

Kassören Björn Axelsson informerade om att vid dags datum är det 2 medlemsklubbar som ännu inte betalt sin medlemsavgift . Björn tar kontakt med berörda klubbar.


Styrelsen tog upp och diskuterade huruvida man bör ta in en offert vid aktiviteter/arrangemang som anordnas av någon av de förtroendevalda i ÖBF.

Styrelsen beslutade att det alltid ska tas in offert/offerter och att styrelsen också blir informerad om detta vid ett styrelsemöte eller AU innan man bokar någon aktivitet. 


Redovisat resultat per 22 maj 2013 + 293 726,58 Kr.4

Arbetsgruppen ”Utveckla SBU”

Båtriksdagen tog i år beslut om att SBU ska fortsätta som egen organisation. Det tillsattes även en arbetsgrupp bestående av 9 båtförbund. Arbetsgruppens uppgift är att göra genomlysning av hela organisationen. Arbetet ska redovisas vid unionsrådet i höst. Resultatet kommer att ligga till grund för planeringen av den kommande verksamheten. Klubbarna kommer att få skickat till sig en bildserie som beskriver verksamheterna inom SBU och förbund samt ett frågeformulär. Svaren ska skickas via mail senast den 1 augusti 2013. 5

Ombudsträffen torsdagen den 17 oktober

Ombudsträffen kommer att hållas på Terassen SAAB i Linköping. Styrelsen diskuterade program för kvällen. Information om försäkring, säkerhetsfrågor, egenkontroll, miljö och att någon representant från någon medlemsklubb kommer och informerar om klubbens barn och ungdomsaktivitet.

Inbjudan till ombudsträffen kommer att skickas ut till klubbarna i september.6

Förbundsrådet lördagen den 16 november

Förbundsrådet kommer att hållas på Scandic Väst i Linköping. Alexander fick i uppdrag att till fråga Lars-Göran Nyström på transportstyrelsen / sjösäkerhetsrådet att komma och ge information om vad som är på gång.

Kinda Kanals nya VD är inbjuden men har ännu inte svarat på inbjudan.


Styrelsen beslutade att fredagen den 15 november kommer det att vara ett planeringsmöte på Scandic Väst med en middag på kvällen. Beslutade också att bjuda in respektive till en kostnad av 500 Kr per person.7

Uppföljning av vattenvårdsplanen i Vättern

Harald tillsammans med Smålands Båtförbund jobbar med detta, det är ännu inte färdigställt.8

Arbetsgruppsrapportering

Harald informerade om att ”Utveckla SBU” kommer att skickas ut till klubbarna via e-post. Klubbarna har till den 1 augusti på sig att svara på frågorna.

Förbundet ska till den 28 augusti redigera svaren till ett gemensamt resultat och skicka det vidare till arbetsgruppen i SBU som har till uppgift att redovisa resultatet från hela Sverige på Unionsrådet.


ÖBF har gjort vissa kompletteringar och skickar därför med ett följebrev.9

Skrivelser

Bifogas protokollet.


Styrelsen beslutade att Sture Bång kommer att representera ÖBF vid Göta Kanals Vänners årsmöte den 25 maj 2013 på Sätra Bruks herrgård i Karlsborgs kommun.

Sture Bång är invald som suppleant i ÖBF:s valnämnd.10

Övriga frågor

Ingen i styrelsen hade någon övrig fråga att ta upp och diskutera.11

Mötets avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Nästa styrelsemöte den 5 september                  
AU den 22 augusti
Britt Axelsson                                                  Harald Mårtensson


Sekr.                                                                Ordf.


INKOMMANDE SKRIVELSER
till styrelsemötet den 23 maj 2013


Göta Kanal: Kom och lär dig slussa söndagen den 26 maj.
Länsstyrelsen Örebro län, Jönköpings län, Östergötlands län och Västra Götalands län: Möjlighet att lämna synpunkter på ansökan om vattenskyddsområde för Vättern.
Kinda Kanal: Årets Kinda Kanalbroschyr.
Göta Kanals Vänner: Inbjudan till årsmöte den 25 maj 2013 på Sätra Bruks Herrgård i Karlsborgs kommun.
Laerdal: Uppdatering av defibrillator/hjärtstartare till GL2010.
Räddningsstationen i Karlsborg, Vadstena, Loftahammar och Visingsö: Bekräftelse på mottagning av informationen angående uppdatering av defibrillator/hjärtstarter.
Stenbryggans Hamnförening: Information om att klubben löst sitt sista båtlån i Swedbank.
Sjöräddningssällskapet: Trossen.


UTGÅENDE SKRIVELSER

Sjöräddningsstationerna i Karlsborg, Vadstena, Loftahammar, Visingsö och Arkösund: Information från Laerdal om uppdatering av defibrillator/hjärtstopper.
Motala Djuphamnsförening: ÖBF hälsar klubben välkommen till förbundet.
SBU: Informerat om ny medlemsklubb i ÖBF.