Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 22 april 2013


Närvarande

Harald Mårtensson, Britt Axelsson, Alexander Johansson, Lars Björkman Leif Widlund, Gert Möbius, Angelika Möbius, Jan Nyman och på skype Björn Axelsson. Frånvarande
1

Mötets öppnande och Dagordning

Ordförande Harald Mårtensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Dagordningen godkändes.2

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från den 23 mars 2013 godkändes och lades till handlingarna.3

Ekonomi/Medlemmar

Kassören Björn Axelsson informerade om att vid dags datum är det 6 medlemsklubbar som ännu inte betalt in sin medlemsavgift. Björn tar kontakt med berörda klubbar.


Motala Djuphamnsförening har inkommit med en ansökan om medlemskap i förbundet. Styrelsen beslutade att anta den nya klubben som medlem i Östergötlands Båtförbund (ÖBF) från och med den 1 maj 2013. Britt kommer att meddela klubben om beslutet och hälsa dem välkomna. Information om ny medlemsklubb kommer att skickas till Svenska Båtunionen.

Från och med den 1 maj är 51 båtklubbar anslutna till ÖBF.


Östergötlands Båtförbund har gjort en förskottsbetalning på medlemsavgiften till Svenska Båtunionen (SBU) på 100.000 kr, kvar att betala till den 30 april är 100 746 kr. Resterande halva medlemsavgiften ska vara betald till SBU senast den 30 juni.4

Arbetsgruppsplanering

Sjösäkerhetsutbildningen är flyttad till den 19 maj på grund av att det fortfarande var is, anmälda deltagare har informerats.


Lasse bokar Terrassen SAAB i Linköping till ombudsträffen som hålls torsdagen den 17 oktober.


Nya riktlinjer för ÖBF:s barn och ungdomsstipendium ska skrivas.

Britt och Angelika planerar att besöka någon båtklubb som tidigare fått stipendiet. 


Gert har haft kontakt med Sjöfartsverket angående att ÖBF ska vara delaktiga i samrådsmöten och övningar i Vättern. ÖBF har tidigare blivit inbjudna till Sjöräddningens aktiviteter. ÖBF vill få en inblick och information om verksamheten för att sedan kunna nå ut till våra medlemsklubbar med den informationen. ÖBF sponsrar med 1000 kr per år de fem sjöräddningsstationer som finns inom ÖBF:s verksamhetsområden.


Harald och Daniel kommer att titta på ett nytt webbhotell. 


Utbildning i BAS planeras under året. Leif kommer att skicka ut förfrågan om hur intresset finns ute i klubbarna.


Lars kommer att ansvara för informationsplatsen som ÖBF har på Museihuset i Ljung utmed Göta Kanal. 


Finns ny information från Svenska Sjö angående båtstölder. Björn som är försäkringsansvarig i förbundet ska försöka deltaga på ombudsträffen den 17 oktober och där informera om de olika försäkringar som finns i Svenska Sjö. 


Harald planerar en hamndag under höst.5

Klubbkontakter

Klubbar runt Vättern kommer att kontaktas av ÖBF:s kontaktpersoner för att påminnas om att fylla i frågeformuläret från Vätternvårdsförbundet.


Britt uppmanade att vid klubbkontakter fråga om kontaktman (ordförande) och postmottagare stämmer med dem som finns i SBU:s register.


Aspa Båtklubb har gjort en förfrågan om någon/några från styrelsen i ÖBF kan komma och ge medlemmarna i klubben information om förbundet och dess medlemsnytta den 23 oktober. Styrelsen tog beslut om ett besök hos klubben.


Harald och Björn besökte Kinda Båtklubb på deras styrelsemöte den 19 mars för att informera om ÖBF:s verksamhet och om BAS-M.6

Planering för hösten

Program och innehåll till ÖBF:s ombudsträff den 17 oktober och till förbundsrådet den 16 november diskuterades. En del förslag kom upp och de kommer att följas upp vid nästa styrelsemöte den 23 maj. Lars kommer att boka Terrassen SAAB i Linköping för ombudsträffen och Britt kommer att preliminärboka Scandic Väst i Linköping för förbundsrådet.7

Arbetsgrupper tillsatta av Båtriksdagen

På båtriksdagen 2013 tillsattes två(2) arbetsgrupper, ”Utveckla SBU” och ”Funktionärsrekrytering”. ÖBF finns med i arbetsgruppen för funktionärsrekrytering tillsammans med fyra (4) andra förbund. På unionsrådet i höst ska grupperna redovisa sitt arbete men några beslut tas inte förens på båtriksdagen 2014.8

BAS 3.0

En förnyad version av SBU:s administrationsprogram kallad BAS 3.0 kom i början av året. Leif kommer att skicka ut förfrågan till klubbarna om hur intresset finns för en utbildning i den nya BAS. Leif planerar i så fall en utbildning under hösten.

9

Skrivelser

Bifogas protokollet.


Harald och Jan fick i uppdrag av styrelsen att representera ÖBF vid Vätternvårdsförbundets årsstämma den 8 maj 2013 på Fatburen konferens, Askersunds kommun.10

Övriga frågor

Britt ansvarar för att det beställs profilkläder till Daniel.


Nästa styrelsemöte ändras till torsdagen den 23 maj.


Rapport från båtriksdagen 2013 bifogas protokollet, finns också på ÖBF:s hemsida.


Möjlighet att lämna synpunkter på ansökan om vattenskyddsområde för Vättern finns, det ska ske skriftligt och vara länsstyrelserna tillhanda senast den 20 juni 2013. Det föreslagna vattenskyddsområdet berör de fyra länen Jönköping, Västra Götaland, Örebro och Östergötland. Mer information finns på länsstyrelsens hemsida  http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland


ÖBF.s årsmötesprotokoll bifogas protokollet.

I årsmötesprotokollet har styrelsen upptäckt sakfel. Styrelsen är överens om att lydelsen ska vara följande:


11. Proposition1, Att täcka underskottet med eget kapital.


Förslag att bibehålla förbundsavgifterna på nuvarande nivå, föreslås att behandlas under punkt 13.


12. Tilläggas. Om SBU beslutar på unionsrådet i höst att höja medlemsavgiften kan ÖBF klara det med egna medel under 1 år.


14. Val av revisor suppleant Jörgen Pettersson (1) år Linköpings Motorbåtsklubb.


15. Årsplanering och aktiviteter endast för år 2013.


17. Förbundsordförande avtackade Jeanette Johansson för ett gediget arbete ÖBF:s styrelse.11

Mötets avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Nästa styrelsemöte den 23 maj            AU den 16 maj
Britt Axelsson                                                   Harald Mårtensson


Sekr.                                                                 Ordf.

INKOMMANDE SKRIVELSER
till styrelsemötet den 22 april 2013


Svenska Fyrsällskapet: Blänket 2013:2 årg 17.
Linköpings kommun: information om ny brygga vid Stångån  Kinda Kanal.
Vätternvårdsförbundet: Kallese: Förbundsstämma den 8 maj 2013 på Fatburen Konferens, Askersunds kommun.
Aspa Båtklubb: Inbjudan till att besöka och ge information om ÖBF på medlemsmötet den 23 oktober 2013.
Motala Djuphamnsförening: Ansökan om medlemskap i ÖBF. UTGÅENDE SKRIVELSER

Motala Djuphamnsförening: Bekräftelse på att ÖBF mottagit ansökan om medlemskap i förbundet.
Aspa Båtklubb: Tack för inbjudan till medlemsmötet den 23 oktober 2013.