Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 9 februari 2013


Närvarande

Harald Mårtensson, Björn Axelsson, Britt Axelsson, Gert Möbius, 

Leif Widlund, Angelika Möbius, Jan Nyman och Jeanette Johansson Frånvarande

Alexander Johansson och Lars Björkman1

Mötets öppnande och Dagordning

Ordförande Harald Mårtensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Dagordningen godkändes.  2

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från den 1 november 2012 godkändes och lades till handlingarna.

 

Protokoll från ÖBF:s extra årsmöte den 17 november 2012 är justerat och klart och läggs till handlingarna.3

Ekonomi/Medlemmar

Kassören Björn Axelsson redogjorde för den ekonomiska rapporten.

Redovisade resultatet per den 31 december 2012 -1602,73.


Inrapporterade medlemmar totalt till den 31 januari 2013 är 9329.


Revisionen av ÖBF:s räkenskaper 2012 genomfördes den 8 februari av ÖBF:s revisorer Tore Nanneson och Lars-Erik Gustafsson.

Revisorerna var eniga om att ÖBF ska införskaffa ett nytt administrationsprogram.

Styrelsen har vid ett tidigare styrelsemöte tagit ett beslut på att införskaffa ett nytt program. Kassören Björn Axelsson ska snarast se över vad som finns på marknaden till ett rimligt pris.    4

Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen godkändes och signerades av styrelsen (Lars Björkman fick sent förhinder och kunde därför inte skriva under verksamhetsberättelsen som gick ut i årsmöteshandlingarna).5

Årsmötet den 23 mars 2013

ÖBF:s årsmöte kommer att hållas i Vadstenas Folkhögskola. Värdklubb är Vadstena Båt och Fiskeklubb.

Programmet för årsmötet gicks igenom. Årsmöteshandlingarna kommer att skickas ut senast söndag den 10 februari. 6

Båtriksdagen den 16-17 mars 2013

Båtriksdagen kommer att hållas på Nordkallotten konferenscenter i Luleå.

Beslutade att Harald Mårtensson och Björn Axelsson deltar som ÖBF:s representanter.


ÖBF har nominerat Harald Mårtensson som ledamot till unionsstyrelsen och Björn Axelsson som revisor i SBU. Styrelsen ställer sig bakom nomineringsförslaget.


Styrelsen gick igenom och diskuterade motioner och propositioner till båtriksdagen.


Med en majoritet från ÖBF:s medlemsklubbar står ÖBF fast vid att arbeta för att bibehålla SBU.7

Arbetsordning

Styrelsen hade fått utskickat ett förslag på arbetsordning som skulle tas upp för diskussion på styrelsemötet. Styrelsen var ening om att arbetsordningen var ett bra verktyg till förtroendevalda i ÖBF.8

SBU: miljökonferens

Miljökonferens kommer att hållas den 9-10 mars i Stockholm. Beslutade att Harald Mårtensson och Jan Nyman deltar som ÖBF:s representanter. 9

BAS

Harald Mårtensson informerade och visade att det nu på ÖBF:s hemsida finns länkat till klubbarnas kontaktuppgifter i BAS-M. Styrelsen kan där gå in och hämta information om klubbkontakter och klubbfunktionärer.


Leif Widlund ska titta på om det under våren ska anordnas en kurs i

BAS-M och -K.10

Skrivelser

Bifogas protokollet.11

Övriga frågor

Harald uppmanar styrelsen att kontakta sina klubbar som de är kontaktperson för innan årsmötet.


I samarbete med Vätternvårdsförbundet kommer Harald att skicka ut ett frågeformulär till båtklubbar runt Vättern för uppföljning av åtgärder angående vattenvårdsplanen. Tidigare undersökning gjordes för 6 års sedan.


Leif Widlund kommer att deltaga på en Vattenrådens dag den 27 februari i Linköping.


En förfrågan från Segelsällskapet Roxen om sponsring till lokalhyra på Katedralskolan i Linköping den 20 februari till en föreläsning av Fredrik Lööf (OS- guldmedaljör i segling). Beslöt att ge önskat stöd.

Inbjudan till föreläsningen skickas ut digitalt och per post till ÖBF:s medlemsklubbar. 12

Mötets avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avsalutat.

Nästa styrelsemöte konstituerande möte den 23 mars i Vadstena folkhögskola.


Nästa AU den 6 mars


Britt Axelsson

Harald Mårtensson

Sekr.

Ordf.


Bilaga 1


INNKOMANDE SKRIVELSER
till styrelsemötet den 9 februari 2013

Föreningen Göta Kanals Vänner: Vänkanalen Nr2 – november 2012

Svenska Båtunionen Valnämnden: nominering till Båtriksdagen 2013

Länsstyrelsen Östergötland: Remiss: Ansökan om fartbegränsning enligt 2 kap. 2 § 2 st sjötrafikförordningen vid Snedskär, Norrköpings kommun.

Länsstyrelsen Östergötland: Remiss: Begäran om ändring av tilläggstext för sjötrafikföreskrift i Krogsmålaströmmen, Valdemarsviks kommun.

Länsstyrelsen Östergötland: Beslut, Ansökan om fartbegränsning i Arkösund, norrköpings kommun.

Askersunds Segel och Motorbåtsklubb: Ansökan om ÖBF:s Barn och Ungdomsstipendium.  

Bråvikens Segelsällskap: ansökan om ÖBF:s Barn och Ungdomsstipendium.

Vätternvårdsförbundet: Rapport 114 Fritidsfisket i Vättern 2010.

Vätternvårdsförbundet: Rapport 108 Predation på rödingrom från signalkräftor och fisk i Vättern.

Svenska Båtunionen: Inbjudan av lokala kommun- och landstingspolitiker till Båttinget den 6 mars 2013.

Svenska Fyrsällskapet: Blänket, Årsbok 2013 med Vårprogram & Matrikel.

Sjöräddnings sällskapet: Trossen.

Svenska Båtunionen: Inbjudan/anmälan och program till miljökonferens 2013 på First Hotel Royal Star, Älvsjö.

Södra Roslagens Båtförbund: Ansökt om medlemskap i Svenska Båtunionen.

Vadstena Båt och Fiskeklubb: Artikel till tidningen Båtliv angående den eventulla sammanslagningen SBU/SSF.

Länsstyrelsen Östergötland: Beslut om fågelskyddsområden i Östergötlands skärgård. 

Vätternvårdsförbundet: Nyhetsbrev Nr 1: februari 2013


UTGÅENDE SKRIVLESER:

Svenska Båtunionens valnämnd: Nomineringsförslag till Båtriksdagen 2013

Svenska Båtunionen: kommentarer till inkomna motioner till båtriksdagen 2013.

Svenska Båtunionen: Motion till båtriksdagen 2013: SBU i framtiden.

Svenska Båtunionen: Motion till båtriksdagen 2013. Ändring av stadga, § 19.

Länsstyrelsen Östergötland: Yttrande öve:r Ansökan om hastighetsbegränsningen enligt 2 kap 2 § sjötrafikförordningen.

Länsstyrelsen Östergötland: Yttrande över: Ansökan om fartbegränsning enligt 2 kap 2 § st sjötrafikförordningen vid Arkösund, Norrköpings kommun.

Länsstyrelsen Östergötland: Yttrande över: Begäran om ändring av tilläggstext för sjötrafikföreskrift i Krogsmålaströmmen, Valdemarsviks kommun.